cho thuê xe tại hà nội

Luật học

KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

Tác giả: Luật học

KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH:

việc cá nhân hay tổ chức đề nghị cơ quan hành chính nhà nước xem xét, sửa chữa một hành vi hay một quyết định hành chính mà họ cho là hành vi và quyết định đó không đúng pháp luật, gây thiệt hại hoặc sẽ gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của họ. Các cơ quan hành chính nhà nước gồm: chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, uỷ ban nhân dân các cấp, vv. Các cơ quan này thực hiện quyền quản lí của mình chủ yếu bằng việc ban hành các quyết định hay qua hoạt động của cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Các quyết định hay hành vi đó thường tác động trực tiếp đến việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, cơ quan, tổ chức. Khi công dân, cơ quan, tổ chức cho rằng quyết định hay hành vi đó là trái pháp luật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ thì họ yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét lại, khi đó phát sinh KNHC.

Ngoài khiếu nại đối với hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, còn có khiếu nại đối với hoạt động của một số cơ quan tổ chức khác cũng có tính chất hành chính, như khiếu nại đối với quyết định của viện kiểm sát nhân dân... trong hoạt động quản lí nội bộ.

Ngoài ra, ở Việt Nam, một số tổ chức chính trị - xã hội ... được nhà nước trao quyền và thực hiện quản lí một số công việc nhất định, như: "Công đoàn tham gia xây dựng các chính sách xã hội và tham gia với cơ quan Nhà nước quản lí bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật" (điều 8 Luật Công đoàn). Trong quá trình thực hiện quyền hạn này, người có thẩm quyền có thể ra quyết định hành chính và khi đó có thể phát sinh KNHC.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học