cho thuê xe tại hà nội

Luật học

HỘI ĐỒNG KỈ LUẬT

Tác giả: Luật học

HỘI ĐỒNG KỈ LUẬT:

tổ chức được thành lập trong xí nghiệp, trường học, cơ quan nhà nước nhằm giúp cho thủ trưởng quyết định đúng đắn việc thi hành kỉ luật đối với công nhân, viên chức, học sinh, bảo đảm dân chủ, công minh. HĐKL bao gồm 3 thành viên: thủ trưởng là người chủ trì (trường hợp thủ trưởng phạm kỉ luật bị đưa ra HĐKL mà xí nghiệp, cơ quan, nhà trường, không có phó thủ trưởng thì người chủ trì là đại diện của cơ quan cấp trên hoặc người có chức vụ cao nhất của cơ quan, xí nghiệp, nhà trường do cơ quan cấp trên chỉ định); một đại diện của ban chấp hành công đoàn; một đại biểu công nhân viên chức do công nhân viên chức ở bộ phận làm việc của người vi phạm kỉ luật lao động bầu ra (nếu người vi phạm kỉ luật là thanh niên hoặc phụ nữ thì đại biểu này nên là thanh niên hoặc phụ nữ). Người vi phạm kỉ luật cũng được mời đến phiên họp của HĐKL để trình bày ý kiến của mình. Kết luận và đề nghị của HĐKL không có giá trị bắt buộc đối với thủ trưởng nhưng cần được thủ trưởng tham khảo đầy đủ kết luận và đề nghị đó.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học