cho thuê xe tại hà nội

Luật học

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG PHÁP LUẬT:

hoạt động ban hành văn bản pháp luật, bao gồm từ khâu nghiên cứu, soạn thảo, thông qua và công bố văn bản. Theo nghĩa rộng, HĐXDPL gồm cả những hoạt động khoa học nhằm làm sáng tỏ những cơ sở lí luận, pháp lí liên quan đến văn bản, những hội thảo, lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo, theo dõi thực tế áp dụng văn bản, để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện văn bản cả về mặt nội dung lẫn hình thức trình bày, diễn đạt. Vì vậy, công tác hệ thống hóa pháp luật (tập hợp hóa, pháp điển hóa) cũng thuộc nội dung khái niệm này. Trong nhà nước xã hội chủ nghĩa, HĐXDPL vừa mang tính giai cấp, vừa mang tính dân chủ rộng rãi, vừa là hoạt động có tính chất nghề nghiệp. HĐXDPL được tiến hành trên cơ sở kế hoạch (ngắn hạn và dài hạn) do các cơ quan có thẩm quyền đặt ra. Đó cũng là hoạt động được điều chỉnh bằng pháp luật. Luật điều chỉnh HĐXDPL quy định những vấn đề chung về văn bản, nguyên tắc xây dựng văn bản, thẩm quyền ban hành văn bản, hình thức soạn thảo, thông qua công bố văn bản. HĐXDPL bảo đảm cho mỗi văn bản thể hiện được ý chí, nguyện vọng và lợi ích của nhân dân, làm cho pháp luật thực sự của dân, do dân, vì dân, được thực hiện có nề nếp, trật tự.

Xét về mặt chủ thể, HĐXDPL bao gồm không chỉ các cơ quan chính quyền nhà nước, các nhà chức trách có thẩm quyền, mà còn có các tổ chức đoàn thể xã hội được giao những nhiệm vụ thuộc chức năng quản lí nhà nước. Nhân dân là chủ thể rộng rãi của HĐXDPL. Tính tích cực, sáng tạo của nhân dân được thể hiện rõ nét trong các cuộc vận động đóng góp ý kiến vào những văn bản pháp luật, kiến nghị bổ sung, sửa đổi văn bản, vv. Ở một số nước, còn quy định việc trưng cầu dân ý để thông qua những văn bản pháp luật đặc biệt quan trọng như hiến pháp, luật. HĐXDPL có nhiệm vụ thể chế hóa đầy đủ, đồng bộ, nhất quán và kịp thời các đường lối, chủ trương của Đảng. Đường lối chủ trương của Đảng vừa chỉ đạo HĐXDPL, vừa là nội dung của hoạt động này. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng tham gia tích cực vào HĐXDPL theo cả hai nghĩa trên.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học