cho thuê xe tại hà nội

Luật học

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

HỆ THỐNG PHÁP LUẬT:

tổng thể các quy phạm pháp luật theo những thứ tự và hệ thống nhất định nhằm tạo nên sự thống nhất nội tại của HTPL là ý chí chung của giai cấp thống trị trong xã hội được quy định bởi những điều kiện kinh tế - xã hội, truyền thống dân tộc, tương quan lực lượng giữa giai cấp thống trị và các giai cấp khác, các tầng lớp xã hội khác trong xã hội. HTPL được xác lập bởi cấu trúc bên trong và hình thức biểu hiện bên ngoài.Hệ thống cấu trúc bên trong của HTPL là những yếu tố tạo nên nội dung của pháp luật, bao gồm các nguyên tắc của pháp luật, các ngành luật; và bên trong các ngành luật bao gồm các nguyên tắc đặc thù của ngành luật, các chế định pháp luật; trong chế định pháp luật lại có các quy phạm pháp luật. Hình thức biểu hiện bên ngoài của HTPL là những văn bản chứa đựng những nội dung của pháp luật. Các văn bản đó cấu thành một hệ thống theo thứ tự cao, thấp về mặt hiệu lực và theo ngành luật.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học