cho thuê xe tại hà nội

Luật học

CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH

Tác giả: Luật học

CƯỠNG CHẾ HÀNH CHÍNH:

các biện pháp của các cơ quan hành chính nhà nước áp dụng đối với các cá nhân hoặc tổ chức buộc họ phải chấp hành, tuân thủ các quy định pháp luật hoặc thi hành một quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. CCHC được thực hiện bởi những người có chức vụ và những nhân viên nhà nước có thẩm quyền được pháp luật quy định. CCHC gồm có các biện pháp: phòng ngừa hành chính, phạt hành chính, ngăn chặn hành chính.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học