cho thuê xe tại hà nội

Luật học

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA

Tác giả: Luật học

CHỦ QUYỀN QUỐC GIA:

 thuộc tính chính trị - pháp lí không thể tách rời của quốc gia. Nội dung của CQQG gồm quyền tối cao của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình và quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế. Quyền tối cao của quốc gia ở trong nước thể hiện ở quyền lực đầy đủ để giải quyết mọi vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá... không có sự can thiệp từ phía các quốc gia khác và các tổ chức quốc tế. Quyền độc lập của quốc gia trong quan hệ quốc tế thể hiện ở chỗ không có một quyền lực nào, một cơ quan nào, một tổ chức quốc tế nào đứng trên các quốc gia; tất cả các quốc gia tham gia quan hệ quốc tế với tư cách là những chủ thể bình đẳng và hoàn toàn độc lập, tự quyết định các vấn đề đối nội và đối ngoại của mình. Hai nội dung của CQQG gắn bó chặt chẽ với nhau và là tiền đề cho nhau. Những nội dung này được khẳng định trong pháp luật của từng quốc gia và trong các văn bản pháp lí quốc tế. Việc tôn trọng CQQG ngày nay trở thành một nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học