cho thuê xe tại hà nội

Luật học

CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ

Tác giả: Luật học

CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ:

việc thực hiện trên thực tế sự di chuyển tài sản của người đã chết cho những người được hưởng thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc. Di sản chỉ được chia cho những người thừa kế sau khi đã thanh toán các khoản theo thứ tự: chi phí về mai táng cho người đã chết; tiền cấp dưỡng còn thiếu; tiền trợ cấp cho người sống nương nhờ; tiền công lao động; tiền bồi thường thiệt hại; tiền thuế; tiền phạt; các món nợ khác đối với nhà nước; các món nợ khác của công dân pháp nhân; chi phí cho việc bảo quản di sản; các chi phí khác. Sau đó, việc phân chia di sản được tiến hành: 1) Trong trường hợp những người thừa kế theo pháp luật không thoả thuận được với nhau về phân chia di sản thì những người thừa kế cùng hàng được chia phần di sản ngang nhau. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra, thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng. Nếu người thừa kế đó chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng phần di sản đó. 2) Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật. Trong trường hợp không thể chia đều hiện vật thì người nhận hiện vật có giá trị cao phải thanh toán tiền chênh lệch cho người nhận hiện vật có giá trị thấp. 3) Di sản là hiện vật mà không có người thừa kế nào được nhận thì được bán để chia đều. 4) Trong trường hợp người lập di chúc không phân định tài sản cho những người thừa kế, thì việc phân chia di sản được thực hiện theo các điểm 1, 2, 3 nêu trên.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học