cho thuê xe tại hà nội

Luật học

BỘ LUẬT GIA LONG

Tác giả: Luật học

BỘ LUẬT GIA LONG:

(tk. Quốc triều điều luật, Hoàng triều luật lệ, Hoàng Việt luật lệ), bộ luật chính thống của triều Nguyễn ở Việt Nam do vua Gia Long ban hành năm 1815. BLGL gồm 398 điều, chia làm 22 quyển. Các điều, khoản trong Bộ luật được chia làm sáu loại tương đương với công việc của sáu bộ phụ trách. Cụ thể: luật mục, các bảng (đồ), thể lệ về quần áo tang, định nghĩa một số thuật ngữ (quyển 1); danh lệ gồm 45 điều (quyển 2 và 3); lại luật gồm 27 điều (quyển 4 và 5); hộ luật gồm 66 điều (quyển 6, 7, 8); lễ luật gồm 26 điều (quyển 9); binh luật gồm 58 điều (quyển 10 và 11); hình luật gồm 166 điều (quyển 12 - 20); công luật gồm 10 điều (quyển 21); tỉ dẫn luật điều (quyển 22). Những bảng (đồ) quy định về thể lệ, về cách xử lí đối với những tài sản do thu hoạch bất hợp pháp, về thể lệ và giá chuộc tội; về năm hình phạt (ngũ hình); về các dụng cụ hình ngục, về quần áo tang. Danh lệ là phần nguyên tắc chung về tội phạm và hình phạt. Phần tỉ dẫn luật điều quy định về việc so sánh các trường hợp phạm pháp và những trường hợp không được quy định trong bộ luật để áp dụng hình phạt. Hộ luật gồm luật lệ về hộ tịch, điền sản, hôn nhân, thương khố (kho tàng), thuế khoá, tiền trái (tiền nợ), thị tiền (tiền chợ).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học