cho thuê xe tại hà nội

Luật học

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT

Tác giả: Luật học

ÁP DỤNG PHÁP LUẬT:

hoạt động thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước nhằm đạt những yêu cầu mà pháp luật đặt ra trong việc điều chỉnh các quan hệ xã hội. ADPL có các đặc điểm: chỉ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành; có tính quyền lực nhà nước, mang tính tổ chức chặt chẽ theo những thủ tục và trật tự đã được pháp luật quy định và là hoạt động sáng tạo. ADPL được thể hiện thông qua những hình thức: tuân thủ pháp luật, thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật.

ADPL được tiến hành theo một cơ chế nhất định, bao gồm những khâu, những hành vi pháp lí và điều kiện pháp lí bảo đảm cho pháp luật được thi hành đúng đắn. ADPL trải qua các khâu: phân tích, đánh giá đúng tình tiết, hoàn cảnh, điều kiện của sự việc như thực tế đã xảy ra; chọn các quy phạm pháp luật phù hợp và giải thích chúng để làm sáng tỏ nội dung và ý nghĩa của quy phạm pháp luật; ra văn bản ADPL; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện văn bản ADPL trên thực tế.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Luật học