cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

"TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN 1789" CỦA PHÁP

Tác giả: Lịch sử

"TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN VÀ DÂN QUYỀN 1789" CỦA PHÁP:

văn kiện lịch sử về quyền con người và quyền công dân của nước Pháp cách mạng trong cuộc Cách mạng Pháp 1789. Công bố ngày 26.8.1789 trong phiên họp của Quốc hội Pháp, sau khi lật đổ nền quân chủ chuyên chế (14.7.1789). Gồm 17 điều khoản. Tuyên ngôn khẳng định, quyền tự do bình đẳng của con người, chủ quyền thuộc về nhân dân, quyền lực của nhà vua cùng chế độ đẳng cấp trong xã hội phong kiến bị bãi bỏ, xác nhận quyền sở hữu tài sản tư nhân, quyền tự do dân chủ, vv. Các nội dung cơ bản của tuyên ngôn thấm nhuần tư tưởng cách mạng của các nhà triết học "Khai sáng" Pháp thế kỉ 18, phản ánh ý chí và nguyện vọng của cộng đồng nhân dân Pháp hồi đó và là bước cụ thể hoá các ý tưởng của khẩu hiệu "Tự do, Bình đẳng, Bác ái".

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử