cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

HỘI NGHỊ BÌNH THAN

Tác giả: Lịch sử

HỘI NGHỊ BÌNH THAN:

tên gọi hội nghị quân sự của các vương hầu, bách quan, dưới triều Trần (1226 - 1400) bàn kế sách chống quân xâm lược Nguyên - Mông, bảo vệ đất nước. Đây là hội nghị quý tộc rộng rãi, lần đầu tiên được sử biên niên phong kiến Việt Nam ghi chép lại. Thất bại trong cuộc kháng chiến kiên cường lần thứ nhất của nhân dân Đại Việt (1258), giặc Nguyên - Mông kiếm cớ mượn đường đánh Chiêm Thành để thực hiện âm mưu xâm lược Đại Việt một lần nữa. Tháng 10 năm Nhâm Ngọ (2.11 - 1.12.1282), vua Trần triệu tập "họp vương hầu trăm quan, bàn kế sách đánh giữ và chia đi đóng giữ những nơi hiểm yếu" , tại bến Bình Than (x. Bình Than).

HNBT đã biểu hiện được sự thống nhất ý chí và quyết tâm đánh giặc bảo vệ Tổ quốc của giới quý tộc phong kiến Việt Nam dưới triều Trần. Chủ trương kháng chiến của triều đình - lực lượng giữ vị trí lãnh đạo cuộc kháng chiến - được thấm đến mọi vương hầu, bách quan khắp cả nước, huy động được lực lượng rộng rãi của tất cả tầng lớp nhân dân tham gia kháng chiến tích cực.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử