cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

HOÀNG CAO KHẢI

Tác giả: Lịch sử

HOÀNG CAO KHẢI:

(tên thật: Hoàng Văn Khải; 1850 - 1933), đại thần thân Pháp dưới triều vua Thành Thái nhà Nguyễn, hiệu Thái Xuyên, quê ở làng Đông Thái, huyện La Sơn (nay là huyện Đức Thọ) tỉnh Hà Tĩnh. Đỗ cử nhân năm 1868, làm quan tại triều, sau làm giáo thụ ở Hoài Đức (Hà Tây). Năm 1884, Pháp chiếm Bắc Kỳ, Hoàng Cao Khải làm tiễu phủ sứ đàn áp nghĩa quân Bãi Sậy. Năm 1888, tổng đốc Hải Dương, rồi khâm sai kinh lược Bắc Kỳ, tước Duyên Mậu quận công (1890). Năm 1894, theo lệnh của toàn quyền Đơ Lanetxăng (De Lanessan) viết thư dụ hàng Phan Đình Phùng, bị cự tuyệt.

Năm 1897, bãi nha kinh lược. Hoàng Cao Khải được điều về Huế lãnh chức thượng thư Bộ Binh và làm phụ chánh đại thần cho vua Thành Thái. Về hưu ở ấp Thái Hà (Hà Nội), Hoàng Cao Khải có viết một số sách chữ Hán, chữ Nôm và vở tuồng như "Việt Nam sử yếu", "Việt Nam nhân thần giám", "Vịnh Nam sử", "Tây Nam đắc bằng", "Tượng kì khí xa". Hầu hết sĩ phu đương thời đều xem khinh Hoàng Cao Khải vì ông đã cam tâm phục vụ hết lòng thực dân Pháp xâm lược.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử