cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO

Tác giả: Lịch sử

ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO :

tổ chức chính trị macxit của nhân dân Lào. Thành lập tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất họp ở tỉnh Hủa Phăn (Hua Phan) từ 22.3 đến 6.4.1955, theo nghị quyết Đại hội II của Đảng Cộng sản Đông Dương (2.1951). Đại hội thông qua báo cáo thành lập đảng; lấy tên là Đảng Nhân dân Lào (Phắc Paxaxôn Lào), thông qua các chính sách cơ bản, chương trình hành động trước mắt và điều lệ của đảng; lập Ban Chỉ đạo Trung ương gồm 5 người: Cayxỏn Phômvihản (Kaysone Phomvihane), Nuhăc Phunxavẳn (Nouhak Phoumsavan), Xixavat Keobunphăn (Sisavat Keobunphan), Khămxèng (Khamseng), Bun Phômmahaxay (Bun Phommahaxay), do Cayxỏn Phômvihản làm tổng bí thư. Tháng 6.1959, đổi tên Ban Chỉ đạo Trung ương thành Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội II họp tại căn cứ địa Viêng Xay (Sầm Nưa) từ 3 - 6.2.1972; thông qua cương lĩnh chính trị, bản sửa đổi điều lệ đảng và quyết định đổi tên đảng thành ĐNDCML (Phắc Paxaxôn Pativat Lào). Cayxỏn Phômvihản được bầu làm tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ sau ngày nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào ra đời (2.12.1975), ĐNDCML đã họp tiếp 3 đại hội: đại hội III (1982), đại hội IV (1986), đại hội V (1991). Cayxỏn Phômvihản tiếp tục được bầu là tổng bí thư và chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng (đại hội V, 27 - 29.3.1991). Số lượng đảng viên cho đến đại hội V (1991) có khoảng trên 5 vạn. Sau khi Cayxỏn Phômvihản mất, tháng 11.1992, Ban Chấp hành Trung ương ĐNDCML đã cử Khămtày Xiphănđon (Khamtay Siphandon) làm chủ tịch ĐNDCML.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử