cho thuê xe tại hà nội

Lịch sử

CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM

Tác giả: Lịch sử

CUỘC KHAI THÁC THUỘC ĐỊA LẦN THỨ HAI CỦA PHÁP Ở VIỆT NAM:

thuật ngữ sử học dùng để chỉ quá trình khai thác thuộc địa Đông Dương của thực dân Pháp từ sau Chiến tranh thế giới I (1914 - 18) đến Cách mạng tháng Tám 1945. Do Xarô (A. Sarraut), bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp (từ 1.1920 đến 3.1924) vạch kế hoạch từ 12.4.1921, sau đó được công bố thành sách "Công cuộc khai thác các thuộc địa của nước Pháp" (Pari, 1923). CKTTĐLTHCPƠVN là sự tiếp tục hoàn thiện đồng thời là sự mở rộng và phát triển chương trình của Đume (P. Doumer) trước đó, trong hoàn cảnh nước Pháp vừa ra khỏi Chiến tranh thế giới I, cần nhanh chóng khôi phục nền kinh tế và vị trí của mình trên trường quốc tế. Nhiều học thuyết vế chính trị - xã hội, kinh tế - xã hội được đưa ra tranh luận. Song, trước tình hình chính trị trên thế giới và ở Đông Dương có nhiều biến động sâu sắc, chính quyền thực dân Pháp đã chọn giải pháp: loại bỏ hẳn thuyết "công nghiệp hoá Đông Dương"; đẩy mạnh khai thác hầm mỏ, đồn điền (đặc biệt là cao su ở Nam Kỳ); xuất cảng lúa, gạo, nguyên nhiên liệu; phát triển nông phố ngân hàng; thực hiện chính sách "khuyến nông", phát triển tư hữu nhỏ về ruộng đất nhằm ngăn chặn làn sóng "vô sản hoá" của nông dân. Kết quả: tầng lớp đại địa chủ và tư sản mại bản được củng cố làm chỗ dựa cho chính quyền thực dân; giai cấp tư sản dân tộc ra đời nhưng non yếu; tầng lớp trí thức "tân học" xuất hiện; nền kinh tế Đông Dương vẫn mang tính chất bổ trợ và vẫn chỉ là một thuộc địa nông nghiệp; giai cấp nông dân càng bị bần cùng; giai cấp công nhân đã hình thành, bước lên vũ đài chính trị, thành lập chính đảng thực hiện liên minh công - nông, đưa đến sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945, chấm dứt CKTTĐLTHCPƠVN và chế độ thuộc địa của Pháp ở Việt Nam nói riêng, Đông Dương nói chung.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Lịch sử