cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TƯ BẢN GIẢ

Tác giả: Kinh tế học

TƯ BẢN GIẢ:

tư bản không có giá trị hiện thực, chỉ có danh nghĩa về thu nhập, có quyền hưởng thu nhập. Tồn tại dưới hình thức chứng khoán có giá (cổ phiếu, trái khoán của các xí nghiệp, công trái, giấy cầm đồ của ngân hàng cầm cố) và tạo ra khả năng cho những người có chứng khoán thu được giá trị thặng dư dưới hình thức lợi tức cổ phần hoặc lợi tức cho vay. Chứng khoán có giá là bằng chứng về đầu tư tư bản hoặc về cung cấp tiền vay. Chứng khoán có giá được đem ra mua bán ở sở giao dịch chứng khoán. Việc đầu cơ ở sở giao dịch dẫn đến phân phối lại tư bản tiền tệ giữa các nhà tư bản, đồng thời làm tăng số TBG lên. Cùng với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, TBG tăng lên rất nhanh so với tư bản thực. Sở dĩ có tình hình đó là do số xí nghiệp cổ phần tăng nhanh, TBG tồn tại khách quan trong cơ chế thị trường, có vai trò huy động các nguồn lực để đầu tư vào quá trình tái sản xuất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học