cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

THỜI GIAN LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIẾT

Tác giả: Kinh tế học

THỜI GIAN LAO ĐỘNG XÃ HỘI CẦN THIẾT:

thời gian lao động đòi hỏi để sản xuất ra một giá trị sử dụng nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội, với một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình, do đó có một năng suất trung bình. TGLĐXHCT quyết định lượng giá trị hàng hoá; thông thường, nó phù hợp với giá trị cá biệt của người cung cấp đại bộ phận loại hàng hoá đó trên thị trường. TGLĐXHCT sẽ thay đổi nếu kĩ thuật phát triển, điều kiện lao động trung bình của xã hội thay đổi. Trong nền sản xuất dựa trên cơ sở chế độ tư hữu, thời gian ấy được xác định một cách tự phát trên thị trường thông qua cạnh tranh đi đến hình thành giá trị thị trường và giá cả sản xuất. Trong chủ nghĩa xã hội, nó cũng được hình thành trên thị trường nhưng có sự quản lí của nhà nước. Phấn đấu giảm TGLĐXHCT trong từng sản phẩm của từng loại hàng hoá là mối quan tâm thường xuyên của mọi chủ thể, mọi người sản xuất hàng hoá; đó cũng là vấn đề bức thiết của Việt Nam hiện nay.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học