cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG

Tác giả: Kinh tế học

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG:

bộ phận tài sản sản xuất của doanh nghiệp, khi sử dụng chúng được tiêu hao hoàn toàn vào quá trình sản xuất trong một lần chu chuyển, thay đổi hình thái vật chất và chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm được sản xuất ra. Căn cứ vào sự tham gia trong quá trình sản xuất kinh doanh, TSLĐ bao gồm: dự trữ sản xuất (nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bán thành phẩm mua ngoài, phụ tùng thay thế, công cụ lao động nhỏ, hạt giống, thức ăn gia súc, vv.), chi phí sản xuất (sản phẩm chế dở, bán thành phẩm), dự trữ lưu thông (thành phẩm, hàng hoá, bao bì, vật liệu đóng gói, vv.). Sử dụng TSLĐ tiết kiệm, rút ngắn thời gian của một lần chu chuyển hoặc tăng số vòng chu chuyển của nó trong một năm là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học