cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tác giả: Kinh tế học

PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  :

phương thức sản xuất dựa trên chế độ sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, sự liên hiệp và tương trợ lẫn nhau trong sản xuất giữa những người lao động đã được giải phóng khỏi sự bóc lột, và trên cơ sở một nền sản xuất lớn cơ khí hiện đại. Theo Mac, chủ nghĩa cộng sản có hai giai đoạn: giai đoạn xã hội chủ nghĩa và giai đoạn cộng sản chủ nghĩa. Cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là nền sản xuất lớn bằng máy móc dựa trên việc sử dụng những thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại và bao trùm tất cả các lĩnh vực, các ngành của nền kinh tế quốc dân. Sự hình thành PTSXXHCN là một quá trình lịch sử quá độ từ xã hội tư bản chủ nghĩa (hay xã hội thuộc địa nửa phong kiến) lên chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, bên cạnh hình thức sở hữu công cộng xã hội chủ nghĩa, còn tồn tại xen kẽ những hình thức sở hữu tư nhân. Nhưng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa với các hình thức sở hữu đa dạng chiếm địa vị chủ đạo, xoá bỏ dần dần những trở ngại và bảo đảm sự phát triển nhanh lực lượng sản xuất. Sở hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất quy định mục đích của nền sản xuất xã hội chủ nghĩa bảo đảm phúc lợi và sự phát triển toàn diện của các thành viên trong xã hội. Sự phân phối cho tiêu dùng cá nhân tuỳ thuộc vào số lượng và chất lượng lao động mà mỗi người đã đóng góp vào nền sản xuất xã hội. Sự phát triển của sản xuất được thực hiện một cách có kế hoạch trên cơ sở dự đoán khoa học. Trong PTSXXHCN còn sản xuất hàng hoá, còn thị trường và nền kinh tế còn bị chi phối bởi cơ chế thị trường, nhưng thị trường mất dần tính tự phát mù quáng như dưới chủ nghĩa tư bản, mà nó vừa là căn cứ, vừa là đối tượng của kế hoạch. Là một giai đoạn phát triển của một phương thức sản xuất mới - cộng sản chủ nghĩa, cao hơn so với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Trong xã hội không còn phân chia giai cấp chiếm hữu tư liệu sản xuất và giai cấp vô sản, con người được giải phóng, nhân dân lao động làm chủ đất nước, không có người bóc lột người; lực lượng sản xuất và nền kinh tế phát triển cao; sự phân phối chủ yếu là theo lao động. Kết cấu của PTSXXHCN tạo nên kết cấu hạ tầng, trên đó được xây dựng nên một kiến trúc thượng tầng mới, một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và một nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân; công bằng xã hội và dân chủ được bảo đảm; các dân tộc trong nước đoàn kết, bình đẳng và giúp đỡ lẫn nhau, có quan hệ hữu nghị với các dân tộc khác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học