cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Tác giả: Kinh tế học

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN :

phân chia lợi nhuận được sáng tạo ra trong sản xuất,  dịch vụ để hình thành khoản thu của ngân sách nhà nước và các quỹ xí nghiệp. Trong các xí nghiệp, PPLN thể hiện sự kết hợp hài hoà các lợi ích kinh tế: lợi ích nhà nước, lợi ích tập thể (đối với xí nghiệp quốc doanh hay hợp tác xã), lợi ích cá nhân người lao động. Trong từng giai đoạn nhất định, cơ chế PPLN phụ thuộc vào chủ trương, chính sách kinh tế và cơ chế quản lí. Vd. chủ trương tập trung vốn đầu tư vào mở rộng hay hiện đại hoá sản xuất, mở rộng quyền tự chủ về tài chính của đơn vị sản xuất, dịch vụ. Theo chế độ hiện hành, sau khi làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho ngân sách nhà nước, trả tiền phạt, lãi vay quá hạn của ngân hàng, số lợi nhuận còn lại thuộc quyền sử dụng của xí nghiệp để lập các quỹ xí nghiệp (quỹ khuyến khích phát triển sản xuất, quỹ phúc lợi, quỹ khen thưởng...).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học