cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

NHÂN DÂN TỆ

Tác giả: Kinh tế học

NHÂN DÂN TỆ:

đơn vị tiền tệ của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, gọi là “nguyên”, 1 nguyên = 1 NDT = 10 hào = 100 phân. Tháng12.1948, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc được thành lập và bắt đầu phát hành NDT mới, dùng để đổi lấy những đồng tiền địa phương và các loại tiền giấy của chế độ cũ. NDT trở thành đồng tiền duy nhất của Trung Quốc. Mệnh giá của NDT có: 1, 2, 5, 10, 50, 100 nguyên; 1, 2, 5 hào và 1, 2, 5 phân (xu). Từ 4.1980, phát hành thêm NDT bằng kim loại có mệnh giá 1 nguyên và 1,2,5 hào.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học