cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Tác giả: Kinh tế học

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG:

dự toán và thực hiện các khoản thu chi ngân sách hằng năm của chính quyền địa phương theo chế độ phân cấp quản lí ngân sách để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương. Tuỳ theo thể chế kinh tế, tài chính của mỗi nước, NSĐP được cấu tạo và quản lí khác nhau. Ở Việt Nam, NSĐP là một bộ phận của ngân sách nhà nước, có những nguồn thu và nhiệm vụ chi do luật pháp quy định, và do hội đồng nhân dân, cơ quan chính quyền địa phương quyết định, và được Chính phủ phê chuẩn nếu không trái với luật ngân sách và các luật có liên quan khác đến thu chi ngân sách. Nguồn thu gồm có: những khoản thu 100% (như thuế đất, thuế môn bài, thu lệ phí trước bạ, thu xổ số kiến thiết...); những khoản thu được phân chia theo tỉ lệ phần trăm (%) thông qua việc điều tiết giữa ngân sách trung ương và NSĐP (thuế doanh thu, thuế lợi tức, thuế thu nhập dân cư, thuế tài nguyên...); trợ cấp của ngân sách trung ương cho NSĐP. Chi của NSĐP gồm: chi thường xuyên, chi cho đầu tư phát triển, chi trả nợ vay, chi bổ sung dự trữ tài chính, chi trợ cấp cho ngân sách cấp dưới.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học