cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG

Tác giả: Kinh tế học

HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG:

tổ chức kinh tế tập thể của các cổ đông tự huy động vốn và cho vay trong phạm vi vốn huy động được. Là tổ chức kinh doanh tín dụng được nhà nước cho phép thành lập và chịu sự quản lí của ngân hàng nhà nước về mặt chính sách, chế độ tín dụng, tiền tệ. HTXTD cho các tổ chức kinh tế cá thể, tư nhân, tập thể và các thành phần kinh tế khác vay vốn để phát triển sản xuất (theo quy định của ngân hàng nhà nước) và làm các dịch vụ tiền tệ - tín dụng theo sự thoả thuận với các cơ quan ngân hàng địa phương. Ở Việt Nam, HTXTD được xây dựng ở Miền Bắc từ những năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh chống thực dân Pháp thắng lợi (1954 - 57); và ở Miền Nam, ngay từ sau ngày giải phóng (1975). Nguồn vốn cổ phần của HTXTD ngày càng tăng, quy mô cho vay ngày càng mở rộng, đáp ứng một phần nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống, trước hết cho nhân dân lao động ở nông thôn và thành phố. Sau thời kì "đổi mới", các HTXTD hầu như không còn tồn tại và được thay thế bằng quỹ tín dụng nhân dân.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học