cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

HỆ THỐNG KINH TẾ

Tác giả: Kinh tế học

HỆ THỐNG KINH TẾ:

1. Hệ thống bao gồm tổng thể các tổ chức kinh tế và các quan hệ kinh tế, cụ thể là bao gồm các lực lượng sản xuất và các quan hệ sản xuất, các ngành và các lĩnh vực kinh tế trong toàn bộ quá trình tái sản xuất xã hội. Trên quy mô một nước, xét về cơ cấu tổ chức cũng như nội dung hoạt động, HTKT là tập hợp các thành phần và các yếu tố cơ bản cuả nền kinh tế quốc dân: các ngành sản xuất vật chất; các ngành lưu thông (nội thương, ngoại thương); các lĩnh vực tài chính, tín dụng, lưu thông tiền tệ; nguồn lao động; nguồn tài nguyên thiên nhiên được huy động vào nền kinh tế; nguồn công cụ sản xuất, nguồn vật tư; nguồn thông tin kinh tế (kiến thức, khoa học - kĩ thuật...); hệ thống chỉ tiêu kế hoạch, những bộ máy thông tin, bộ máy quản lí kinh tế và những con người hoạt động trong bộ máy ấy. Người ta còn phân biệt HTKT quốc dân và những HTKT có tính chất bộ phận trong khuôn khổ ngành kinh tế - kĩ thuật, vùng lãnh thổ, đơn vị hành chính địa phương, liên hiệp xí nghiệp, hoặc những hệ thống được hình thành căn cứ vào những đặc điểm khác. Xét về quan hệ sản xuất và bản chất giai cấp, người ta phân biệt HTKT tư bản chủ nghĩa HTKT xã hội chủ nghĩa. Xét trên quy mô thế giới, có HTKT thế giới, HTKT các nước tư bản chủ nghiã, HTKT các nước xã hội chủ nghiã, HTKT các nước đang phát triển, HTKT khu vực (vd. HTKT các nước Mĩ Latinh...).

2. Một chế độ kinh tế được cấu thành bằng một tổng thể các thiết chế kinh tế - xã hội có tính pháp lí, có quan hệ mật thiết và ăn khớp với nhau, bảo đảm một sự cân bằng kinh tế nhất định. Trong lịch sử, có nhiều HTKT hay chế độ kinh tế được phân biệt theo khái niệm cân bằng kinh tế: chế độ kinh tế khép kín, chế độ kinh tế tự cung tự cấp, chế độ kinh tế thị trường, chế độ kinh tế kế hoạch hoá tập trung, vv. Xt. Chế độ kinh tế.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học