cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

HỆ SỐ VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG

Tác giả: Kinh tế học

HỆ SỐ VÒNG QUAY VỐN LƯU ĐỘNG:

(cg. hệ số luân chuyển) chỉ tiêu thể hiện kết quả cuối cùng của việc luân chuyển vốn lưu động để bảo đảm quá trình sản xuất - kinh doanh được liên tục và có hiệu quả. Được tính bằng cách so sánh hai đại lượng: khối lượng giá trị sản phẩm thực hiện trong năm (hoặc quý), và số dư bình quân vốn lưu động trong cùng kì.

                                          Giá trị sản phẩm thực hiện

H (hệ số luân chuyển)  =   ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

                                         Vốn lưu động bình quân

Chỉ tiêu này nói lên trong một năm (quý), vốn lưu động quay được bao nhiêu vòng. Số vòng quay càng nhiều thì hiệu quả đồng vốn đem lại càng cao. Số nghịch đảo của chỉ tiêu trên gọi là hệ số bảo đảm (cg. hàm lượng vốn). Hệ số bảo đảm cho thấy muốn có một đơn vị khối lượng sản phẩm thực hiện cần thiết phải có bao nhiêu đơn vị vốn lưu động, hoặc một đồng giá trị sản phẩm thực hiện phải có bao nhiêu đồng vốn lưu động.

Một chỉ tiêu khác thường được sử dụng là chỉ tiêu độ dài của mỗi vòng quay của vốn lưu động, được tính bằng đơn vị ngày. Cách tính cho một năm, hay một quý như sau: Mỗi vòng quay của vốn cần một thời gian càng ngắn càng tốt.

 

Mỗi vòng quay của vốn cần một thời gian càng ngắn càng tốt.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học