cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN

Tác giả: Kinh tế học

ĐỐI ỨNG TÀI KHOẢN:

mối quan hệ giữa các tài khoản nảy sinh khi phản ánh các nghiệp vụ kinh tế theo phương pháp ghi sổ kép. Các tài khoản có liên quan khi phản ánh các nghiệp vụ phát sinh được gọi là tài khoản đối ứng. Có đối ứng giản đơn và đối ứng phức tạp. Trong đối ứng giản đơn, bên nợ một tài khoản đối ứng với bên có một tài khoản khác. Trong đối ứng phức tạp, bên nợ một tài khoản đối ứng với bên có nhiều tài khoản hoặc ngược lại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học