cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG

Tác giả: Kinh tế học

CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG:

 toàn bộ những hình thức và phương pháp điều tiết nền kinh tế chủ yếu bằng tác động của các quy luật sản xuất và lưu thông hàng hoá và quan hệ thị trường như quy luật giá trị, quy luật lưu thông tiền tệ, quan hệ cung - cầu, vv. CCTT là cơ chế vận động tất yếu của nền kinh tế thị trường, trong đó thị trường mà chủ yếu là khả năng tiêu thụ hàng hoá quyết định sản xuất và mọi hoạt động kinh tế, các chủ thể kinh tế chịu mọi sự tác động của quan hệ cung - cầu và cạnh tranh với nhau nhằm đạt hiệu quả và doanh lợi bằng việc mở rộng và cải tiến sản xuất, kinh doanh. Hiện nay ở Việt Nam, nền kinh tế hàng hoá phát triển trên cơ sở nhiều thành phần kinh tế, vận động theo CCTT có sự quản lí của nhà nước. Thị trường xã hội là một thể thống nhất với nhiều lực lượng khác nhau tham gia lưu thông hàng hoá, dịch vụ, vừa hợp tác bổ sung cho nhau, vừa cạnh tranh và đấu tranh với nhau. Nhưng CCTT cần có sự quản lí vĩ mô của nhà nước bằng định hướng kế hoạch, bằng pháp luật, các chính sách và đòn bẩy kinh tế, các lực lượng vật chất, tài chính để điều tiết thị trường, bảo đảm sự phát triển kinh tế theo quỹ đạo xã hội chủ nghĩa; thông qua các biện pháp quản lí nói trên, có thể khai thác các mặt tích cực của CCTT như kích thích tinh thần chủ động, khả năng năng động sáng tạo, sự quan tâm đến hiệu quả, đề cao trách nhiệm vật chất với hoạt động kinh tế..., đồng thời đấu tranh khắc phục các mặt tiêu cực như tính tự phát vô chính phủ, các hoạt động kinh tế "ngầm", nạn chợ đen, tệ đầu cơ, buôn lậu, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học