cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Tác giả: Kinh tế học

CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ:

 quá trình cải biến kinh tế xã hội từ tình trạng lạc hậu, mang nặng tính chất tự cấp tự túc từng bước vào chuyên môn hoá hợp lí, trang bị kĩ thuật, công nghệ hiện đại, trên cơ sở đó, tạo ra năng suất lao động cao, hiệu quả kinh tế cao và nhịp độ tăng trưởng mạnh cho nền kinh tế nói chung. CDCCKT bao gồm việc cải biến cơ cấu kinh tế theo ngành, theo vùng lãnh thổ và cơ cấu các thành phần kinh tế. CDCCKT là vấn đề mang tính tất yếu khách quan và là một quá trình đi lên từng bước dựa trên sự kết hợp mật thiết các điều kiện chủ quan, các lợi thế về kinh tế, xã hội, tự nhiên trong nước, trong vùng, trong đơn vị kinh tế với các khả năng đầu tư, hợp tác, liên kết, liên doanh về sản xuất, dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm của các nước, các vùng và đơn vị kinh tế khác nhau.

Ở Việt Nam, CDCCKT là một vấn đề lớn trong sự nghiệp đổi mới kinh tế - xã hội, biến đổi cơ cấu kinh tế không hợp lí trước đây mang nặng tính chất tự cấp tự túc sang cơ cấu kinh tế một nước công nghiệp hiện đại thông qua công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn chặt việc chuyển biến cơ cấu kinh tế đổi mới kĩ thuật công nghệ và tổ chức lại sản xuất. Phương hướng trước mắt là công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp chuyển dịch sang cơ cấu nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ ở nông thôn; phát triển toàn diện nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản; phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu; mở rộng thương nghiệp, du lịch, dịch vụ; đẩy mạnh kinh tế đối ngoại; xây dựng mới đi đôi với cải tạo kết cấu hạ tầng; xây dựng có chọn lọc một số cơ sở công nghiệp nặng quan trọng. Thực hiện chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần bao gồm: kinh tế nhà nước, kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, tiểu chủ, kinh tế tư nhân là vấn đề mang tính chiến lược lâu dài, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế hợp tác xã dần dần trở thành nền tảng. Nhà nước có chính sách, biện pháp tạo động lực và môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển với nhiều loại hình và quy mô thích hợp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học