cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ

Tác giả: Kinh tế học

CHỨC NĂNG QUẢN LÍ :

những nội dung và phương thức hoạt động cơ bản mà nhờ đó chủ thể quản lí tác động đến đối tượng quản lí. Do tính đa dạng của sản xuất và tính phức tạp của quản lí, cần có sự phân công lao động và phân chia chức năng trong quản lí. Hệ thống các CNQL là tổng thể các loại hoạt động có liên quan với nhau về không gian và thời gian, do chủ thể quản lí tiến hành khi tác động đến đối tượng quản lí. Trong quản lí nền kinh tế quốc dân, CNQL của các cơ quan nhà nước (quản lí nhà nước về kinh tế) và CNQL của các giám đốc xí nghiệp (quản lí kinh doanh) có quan hệ mật thiết với nhau. Việc lẫn lộn giữa hai chức năng dẫn tới sự không rõ ràng hoặc buông lơi, sơ hở trong quản lí nhà nước (quản lí vĩ mô), dẫm chân nhau trong trực tiếp sản xuất kinh doanh ở cơ sở (vi mô). Tình trạng quan liêu của cấp trên và thụ động, ỷ lại của cấp dưới là hệ quả của sự xác định không rõ ràng chức năng và nhiệm vụ trong cơ chế quản lí.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học