cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

Tác giả: Kinh tế học

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC:

 hình thức mới của tư bản độc quyền trên cơ sở sở hữu độc quyền nhà nước tư sản, nhằm thích ứng tạm thời với sự xã hội hoá cao của lực lượng sản xuất (do tác động của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật và công nghệ) khi mà sở hữu độc quyền tư nhân đã trở nên hạn hẹp, không còn đủ khả năng thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Xuất hiện với tư cách là mầm mống đầu tiên trong nền kinh tế Anh cuối thế kỉ 19, trong Chiến tranh thế giới I và trong cuộc khủng hoảng kinh tế chu kì trầm trọng 1929 - 33. Nhưng chỉ từ sau Chiến tranh thế giới II, CNTBĐQNN mới trở thành hiện tượng phổ biến, thường xuyên và ổn định trong tất cả các nước đế quốc chủ nghĩa. Tư bản độc quyền nhà nước tạo ra ấn tượng là sở hữu chung của xã hội nhưng thực chất là sở hữu chung của giai cấp tư bản độc quyền; phục vụ lợi ích kinh doanh của tư bản độc quyền. Trên cơ sở đó, nhà nước kinh doanh những ngành kinh tế then chốt ít hiệu quả và lâu thu hồi vốn, nhất là những ngành thuộc kết cấu hạ tầng, can thiệp và tham gia vào việc quản lí quá trình tái sản xuất của tư bản xã hội bằng sự điều tiết kinh tế trong phạm vi quốc gia (dưới hình thức chương trình hoá, kế hoạch hoá kinh tế...) và trong phạm vi quốc tế (dưới hình thức liên hiệp các nhà nước đế quốc chủ nghĩa), nhằm ổn định và thúc đẩy nhịp độ tăng trưởng kinh tế và chống khủng hoảng chu kì cũng như tham gia sâu vào quá trình phân phối sản phẩm xã hội. Kế hoạch hoá độc quyền nhà nước có tác dụng hạn chế chứ không xoá bỏ được trạng thái vô chính phủ, nên khủng hoảng kinh tế vẫn tồn tại.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học