cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

BẢO HIỂM BẮT BUỘC

Tác giả: Kinh tế học

BẢO HIỂM BẮT BUỘC:

hình thức bảo hiểm mà người được bảo hiểm và người bảo hiểm có nghĩa vụ phải thực hiện đúng đắn, không được tự ý thay đổi. Theo hình thức bảo hiểm này, người ta không chú ý đến khả năng tài chính của mỗi người được bảo hiểm, không tính đến đặc điểm của tài sản được bảo hiểm, mức độ các nguy cơ tổn thất có thể xảy ra và thường áp dụng một mức bảo hiểm cố định, coi đó là mức bảo hiểm tối thiểu, ít khi đánh giá từng tài sản cụ thể được bảo hiểm. BHBB được áp dụng phổ biến đối với tài sản của các tổ chức kinh tế tập thể và một số loại tài sản của công dân. Hình thức này thường chỉ áp dụng đối với hành khách trong bảo hiểm thân thể.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học