cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN

Tác giả: Kinh tế học

BẢNG TỔNG KẾT TÀI SẢN:

(cg. bảng cân đối kế toán), bảng tổng kết phản ánh vốn, nguồn vốn, kết quả quá trình sản xuất - kinh doanh dưới hình thái tiền tệ của các xí nghiệp, liên hiệp xí nghiệp, công ti, tổ chức kinh tế, vv. Gồm hai phần: tài sản có (phía bên trái), tài sản nợ (phía bên phải). Tài sản có phản ánh tình trạng, sự phân bổ và tình hình sử dụng vốn, bao gồm các vật kiến trúc, nhà cửa, máy móc, thiết bị, các kho dự trữ, các khoản nợ phải thu, tiền gửi ở ngân hàng và tiền trong quỹ của xí nghiệp, của tổ chức kinh tế. Tài sản nợ phản ánh nguồn hình thành vốn, bao gồm tài sản thực có như các loại nguồn vốn xã hội và các nguồn dự trữ, các khoản nợ phải trả, vv. BTKTS được lập trên cơ sở số liệu kế toán theo thời hạn nhất định (cuối tháng, cuối quý, cuối năm). Thông qua BTKTS, cho phép nắm và kiểm tra tình trạng số vốn hiện có, sự biến động, tình hình sử dụng vốn và bảo toàn các nguồn vốn, đánh giá kết quả và những thiếu sót chủ yếu của xí nghiệp, của tổ chức kinh tế.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học