cho thuê xe tại hà nội

Kinh tế học

BÀI TOÁN VẬN TẢI

Tác giả: Kinh tế học

BÀI TOÁN VẬN TẢI :

loại bài toán phổ biến nhất của quy hoạch tuyến tính, có cấu trúc đơn giản nhưng có nhiều ứng dụng thực tiễn quan trọng, vượt ra khỏi khuôn khổ lĩnh vực vận tải. Nội dung của BTVT là xác định một phương án vận chuyển một loại sản phẩm (hoặc nhiều loại sản phẩm có thể thay thế lẫn nhau), rẻ nhất từ nơi sản xuất (kho hàng) tới nơi tiêu thụ. Giả sử có m nơi sản xuất (trạm phát) một loại sản phẩm nào đó, trong thời kì đang xét, trạm phát i (i = 1, 2, ..., m; j = 1, 2, ..., n) có ai đơn vị sản phẩm; đồng thời có n nơi tiêu thụ (trạm thu) loại sản phẩm ấy, yêu cầu của trạm thu j  (j = 1, 2, ..., n) là bj. Chi phí vận chuyển một đơn vị sản phẩm từ trạm phát i tới trạm thu j là cij (i = 1, 2, ..., n). Lập phương án vận chuyển sao cho đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các trạm thu bằng tất cả sản phẩm có ở các trạm phát với tổng chi phí vận chuyển nhỏ nhất. xij là số đơn vị sản phẩm vận chuyển từ trạm phát i tới trạm thu j, mô hình bài toán có dạng:

   

Bài toán giải được khi và chỉ khi   nghĩa là tổng số sản phẩm có ở các trạm phát đúng bằng tổng số sản phẩm yêu cầu ở các trạm thu. Trường hợp này người ta gọi là bài toán cân bằng thu phát. Bằng một thủ pháp đơn giản, mọi bài toán không cân bằng đều có thể quy về bài toán cân bằng thu phát.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Kinh tế học