cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

OBITAN LIÊN KẾT VÀ PHẢN LIÊN KẾT

Tác giả: Hoá học

OBITAN LIÊN KẾT VÀ PHẢN LIÊN KẾT :

 obitan liên kết trong phân tử ứng với sự tăng mật độ điện tử giữa các hạt nhân và sự giảm năng lượng so với obitan nguyên tử ban đầu. Ngược lại, obitan phản liên kết ứng với sự giảm mật độ điện tử giữa các hạt nhân và sự tăng năng lượng so với năng lượng obitan nguyên tử ban đầu. Obitan liên kết tạo thành liên kết hoá học. Obitan phản liên kết chống lại hoặc làm giảm liên kết hoá học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học