cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

HỖN HỢP ĐẲNG PHÍ

Tác giả: Hoá học

HỖN HỢP ĐẲNG PHÍ:

hỗn hợp (dung dịch) hai cấu tử sôi ở nhiệt độ xác định. Tại điểm đẳng phí, pha lỏng và pha hơi có cùng một thành phần các cấu tử, do đó nếu đun sôi HHĐP thì pha hơi sau khi ngưng tụ sẽ có thành phần giống như pha lỏng ban đầu, có nghĩa là HHĐP không thể tách thành các cấu tử riêng biệt bằng phương pháp chưng cất. Vd. dung dịch ancol etylic trong nước có thành phần 95,57% khối lượng ancol, sôi ở 78,15oC; dung dịch HCl trong nước có thành phần 20,24% khối lượng HCl, sôi ở 106,5oC.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học