cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

HẰNG SỐ CÂN BẰNG

Tác giả: Hoá học

HẰNG SỐ CÂN BẰNG:

khi một phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì tỉ số giữa tích các hoạt độ của các sản phẩm phản ứng (được nâng luỹ thừa với số mũ bằng hệ số tỉ lượng trong phương trình phản ứng) và tích tương ứng của các chất phản ứng là một hằng số (ở nhiệt độ cho sẵn). Vd. đối với phản ứng:

 

aA +bB = cC + dD

khi đạt cân bằng thì tỉ số

                                               

được gọi là HSCB, trong đó aA, aB, aC, aD là hoạt độ cân bằng của các chất phản ứng (A, B) và các sản phẩm phản ứng (C, D); a, b, c, d là các hệ số tỉ lượng tương ứng. Thay cho hoạt độ, HSCB cũng có thể biểu diễn qua nồng độ Ci, áp suất riêng pi hoặc phần mol Xicủa các cấu tử i tương ứng. Trong các trường hợp này HSCB được kí hiệu Kc, Kp, Kx.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học