cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ĐƠN CHẤT

Tác giả: Hoá học

ĐƠN CHẤT:

 chất gồm các nguyên tử của cùng một nguyên tố hoá học. Một nguyên tố có thể tồn tại dưới dạng một số ĐC, khác nhau về cấu tạo phân tử hoặc cấu trúc tinh thể. Vd. nguyên tố oxi có thể tồn tại dưới hai dạng đơn chất là oxi (O2) và ozon (O3); cacbon dưới dạng graphit và kim cương khác nhau về mạng tinh thể; vv. Các ĐC này là các dạng thù hình của nguyên tố tạo nên chúng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học