cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN

Tác giả: Hoá học

ĐIỂM ĐẲNG ĐIỆN:

 thời điểm tại đó có sự trung hoà về điện. Vd. khi chuẩn độ bạc nitrat (AgNO3) bằng dung dịch axit clohiđric (HCl-), ở trước điểm tương đương kết tủa bạc clorua (AgCl) mang điện tích dương do hấp phụ Ag+ tạo thành các hạt kết tủa [AgCl.nAg+]n+, sau điểm tương đương AgCl mang điện tích âm do hấp phụ ion Clcó dư [AgCl.nCl]n– . Tại điểm tương đương, các hạt kết tủa trung hoà về điện (AgCl) nên chúng dễ vón cục và lắng xuống. Thời điểm đó gọi là ĐĐĐ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học