cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

BẬC PHẢN ỨNG

Tác giả: Hoá học

BẬC PHẢN ỨNG:

đại lượng đặc trưng mức độ phụ thuộc của tốc độ phản ứng vào nồng độ các chất tham gia phản ứng. BPƯ bằng tổng số mũ của nồng độ các chất tham gia phản ứng trong phương trình tốc độ phản ứng viết ở dạng hàm số mũ theo nồng độ.

Vd. 1: v = kCA; ở đây, v là tốc độ phản ứng; k – hằng số tốc độ; CA – nồng độ chất A tham gia phản ứng; số mũ bằng 1 thì phản ứng là bậc 1.

Vd. 2:  tổng số mũ bằng 2, phản ứng là bậc 2.

Vd. 3:  tổng số mũ là 3/4, phản ứng có bậc phân số là 3/4. Xt. Định luật tác dụng khối lượng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học