cho thuê xe tại hà nội

Hoá học

AXIT BÉO

Tác giả: Hoá học

AXIT BÉO:

loại hợp chất hữu cơ mạch không vòng chứa nhóm – COOH; công thức chung R – COOH (R là gốc hiđrocacbon có mạch dài); vd. axit stearic CH3(CH2)16COOH. Các AB cao thường có trong dầu mỡ dưới dạng glixerit là axit panmitic, axit stearic và axit oleic. Vì có mạch cacbon dài nên các AB cao không tan trong nước. Muối natri, kali của AB được dùng làm xà phòng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Hoá học