cho thuê xe tại hà nội

Giáo dục học

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Tác giả: Giáo dục học

GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP:

gồm trung học chuyên nghiệp và dạy nghề thực hành. Mục tiêu của GDNN là đào tạo người lao động có kiến thức, kĩ năng nghề nghiệp ở các trình độ khác nhau, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỉ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Giáo dục trung học chuyên nghiệp được thực hiện từ ba đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, từ một đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Giáo dục trung học chuyên nghiệp nhằm đào tạo kĩ thuật viên, nhân viên nghiệp vụ có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp. Dạy nghề dành cho người có trình độ học vấn, có sức khoẻ phù hợp với nghề cần học; được thực hiện một năm đối với các chương trình dạy nghề dài hạn. Dạy nghề nhằm đào tạo người lao động có kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp phổ thông, công nhân kĩ thuật, nhân viên nghiệp vụ. Nội dung GDNN tập trung vào đào tạo năng lực nghề nghiệp, coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện sức khoẻ, nâng cao trình độ học vấn theo yêu cầu đào tạo. Phương pháp GDNN kết hợp giảng dạy lí thuyết với rèn luyện kĩ năng thực hành, bảo đảm để sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng hành nghề.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Giáo dục học