cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

TIỆP KHẮC

Tác giả: Địa lí học

TIỆP KHẮC:

 

quốc gia ở Trung Âu. Thường bị các nước Áo và Hungari thống trị, nhất là từ thế kỉ 16. Trong đấu tranh tự giải phóng, hai dân tộc phải đoàn kết, vì thế có những lúc đã thành một nhà nước chung. Sau Chiến tranh thế giới I, đế quốc Áo - Hung bị tan rã. Ngày 14.11.1918, tuyên bố thành lập Cộng hoà Tiệp Khắc gồm cả hai nước Sec và Xlôvakia. Đến 1938 - 39, đất nước bị Đức, Hungari và Ba Lan xâu xé. Trong Chiến tranh thế giới II, Đức chiếm Bôhêm (Bohĕme) và Môravia (Moravia) và bảo hộ Xlôvakia. Ngày 9.5.1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng Praha và Cộng hoà Tiệp Khắc lại được tái thành lập. Ngày 9.5.1948, gọi là Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Tiệp Khắc. Ngày 1.1.1969, thành Cộng hoà Liên bang Tiệp Khắc. Đến 1.1.1993, tách riêng thành hai nước độc lập là Cộng hoà Sec và Cộng hoà Xlôvakia (x. Sec; Xlôvakia).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học