cho thuê xe tại hà nội

Địa lí học

BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO

Tác giả: Địa lí học

BẢN ĐỒ ĐỊA MẠO :

bản đồ phản ánh địa hình mặt đất về mặt hình thái, nguồn gốc, tuổi và sự phát triển. Theo nội dung, BĐĐM gồm: BĐĐM chung (bản đồ phân kiểu); bản đồ trắc lượng hình thái (độ dốc, độ chia cắt, chiều dài sườn...); bản đồ các quá trình tạo thành địa hình (xâm thực, cacxtơ...); bản đồ biến động địa hình; bản đồ các dạng địa hình (mương rãnh, cacxtơ...); bản đồ cổ địa mạo; bản đồ phân vùng địa mạo.

Hiện nay, chưa có sự thống nhất về quan điểm khoa học và về các chỉ tiêu và nguyên tắc thành lập BĐĐM chung. Một trong các quan điểm chính về thành lập BĐĐM chung là kiến trúc hình thái. Vì vậy, trên bản đồ thể hiện các yếu tố địa hình lớn được tạo thành trong quá trình tác động qua lại giữa nội lực và ngoại lực, trong đó vai trò chủ đạo thuộc về các nhân tố nội lực (chuyển động của vỏ Trái Đất). Các chỉ số về nguồn gốc địa hình: kiến trúc địa chất, các chuyển động kiến tạo hiện đại, các quá trình ngoại sinh, tuổi của các dạng địa hình hiện đại. Trên bản đồ còn có sự phản ánh các đặc trưng hình thái và trắc lượng hình thái. BĐĐM có ý nghĩa khoa học và thực tiễn lớn trong thăm dò khoáng sản, thiết kế, xây dựng đường sá và các công trình thuỷ lợi, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Địa lí học