cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

PHẾ PHẨM

Tác giả: Công nghiệp

PHẾ PHẨM :

những sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kĩ thuật (quy cách, kích thước, phẩm chất, giá trị sử dụng...) đã quy định, phải loại bỏ nhằm đảm bảo yêu cầu sử dụng hoặc chế biến tiếp. Giảm bớt tỉ lệ PP là một trong những yêu cầu quan trọng trong quản lí sản xuất và quản lí xí nghiệp. Mặt khác, nếu có PP thì cần có những biện pháp tận dụng, như sửa chữa thành chính phẩm hoặc sử dụng như vật liệu để sản xuất ra loại sản phẩm khác nếu xét thấy có lợi về kinh tế. Trong cơ chế kinh tế thị trường, đưa PP ra lưu thông sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực lâu dài đến “chữ tín” của xí nghiệp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp