cho thuê xe tại hà nội

Công nghiệp

KÍP NỔ

Tác giả: Công nghiệp

KÍP NỔ:

phương tiện kích thích nổ. Thường được cấu tạo bằng 3 phần tử: hạt lửa, bộ phận làm chậm hoặc tăng lửa và ống nổ. KN tạo ra một sóng áp suất cao (sóng xung kích) gây nổ khối thuốc nổ chính. Theo công dụng, có KN bộc phá, KN ngòi nổ. Theo tác dụng kích thích ban đầu, có KN tia lửa, KN điện và KN đập.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Công nghiệp