cho thuê xe tại hà nội

Cơ học

MÔMEN QUÁN TÍNH DIỆN TÍCH của tiết diện phẳng F

Tác giả: Cơ học

MÔMEN QUÁN TÍNH DIỆN TÍCH của tiết diện phẳng F:

(cg. mômen tĩnh), là một đặc trưng hình học cuả tiết diện đó. Mômen tĩnh đối với trục x được kí hiệu và mômen tĩnh đối với trục y được kí hiệu trong đó x, y là toạ độ cuả phần tử có diện tích dF. Các toạ độ trọng tâm (khối tâm) cuả tiết diện phẳng được tính theo công thức:

Các công thức này vẫn còn đúng cho trường hợp tiết diện cong (dF là diện tích cuả phần tử vi phân cuả F được coi là phẳng).


 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Cơ học