cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

"TẠP CHÍ CỘNG SẢN"

Tác giả: Chính trị học

"TẠP CHÍ CỘNG SẢN":

cơ quan lí luận và chính trị của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Số đầu ra ngày 5.8.1930, với tên "Tạp chí Đỏ". Sau đó nhiều lần đổi tên: "Cộng sản" (1930), "Tạp chí Bônsêvich" (1935), "Sinh hoạt nội bộ" (1947), "Học tập" (1955 - 76) và "TCCS" (1941, 1943, 1950 và từ 1977 đến nay). Từ tháng 1.2004, ra mỗi tháng 2 kì. Số lượng phát hành: 58 nghìn bản/kì. Ngoài ra còn có "TCCS" điện tử bằng tiếng Việt (từ 2.9.2001) và tiếng Anh (từ 3.2.2003) tại địa chỉ: www.tapchicongsan.org.vn. Huân chương Lao động hạng nhì (1962), Huân chương Lao động hạng nhất (1965), Huân chương Hồ Chí Minh (1985), Huân chương Sao vàng (2003).

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học