cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

PHONG TRÀO CHỐNG GIẶC DỐT

Tác giả: Chính trị học

PHONG TRÀO CHỐNG GIẶC DỐT:

phong trào quần chúng ở Việt Nam (1945 - 46) do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động, với biện pháp người đã biết chữ dạy người chưa biết nhằm xoá nạn mù chữ trong nhân dân.

Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ban hành sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ để trông nom và chỉ đạo việc học của nhân dân. Phong trào đã lôi cuốn mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Từ 19.8.1945 đến 19.8.1946, ở Bắc Bộ và Trung Bộ đã có 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ. Tiếng Việt được giảng dạy, học tập trong trường học từ các lớp bình dân học vụ đến đại học và được dùng trong các văn bản chính thức của Nhà nước.

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học