cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM 2.9

Tác giả: Chính trị học

NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC VIỆT NAM 2.9:

ngày lễ của nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỉ niệm ngày tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà 2.9.1945. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam mới đọc bản “Tuyên ngôn độc lập”, tuyên bố với quốc dân và thế giới: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một nước độc lập và tự do, đã ra đời. Đây là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân Việt Nam, trực tiếp là 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tuyên ngôn nêu rõ: “... tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do ... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Điều 145, Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định: “Ngày tuyên ngôn độc lập 2.9.1945 là ngày Quốc khánh”.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học