cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN

Tác giả: Chính trị học

ĐÔNG DƯƠNG CỘNG SẢN LIÊN ĐOÀN :

tổ chức cộng sản do những đảng viên tiên tiến theo khuynh hướng cộng sản trong Đảng Tân Việt tuyên bố thành lập vào 9.1930 sau khi Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời. ĐDCSLĐ tuyên bố lấy chủ nghĩa cộng sản làm nền móng, liên hiệp công nông binh để tiến hành cách mạng. ĐDCSLĐ hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Miền Bắc Trung Bộ. Sau Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ĐDCSLĐ đã yêu cầu gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 24.2.1930, yêu cầu đó đã được chấp nhận. Như vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, cả ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã hợp nhất thành một đảng cộng sản duy nhất.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học