cho thuê xe tại hà nội

Chính trị học

ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO

Tác giả: Chính trị học

ĐẠI HỘI QUỐC DÂN TÂN TRÀO:

đại hội đại biểu quốc dân Việt Nam lần đầu tiên, họp 16.8.1945 tại Tân Trào (Tuyên Quang). Tham dự Đại hội có hơn 60 đại biểu của ba miền Bắc, Trung, Nam, đại biểu các đảng phái, các giới, các đoàn thể nhân dân, các dân tộc và tôn giáo, do Mặt trận Việt minh làm nòng cốt. Không khí cách mạng cả nước đang sôi sục, thời cơ khởi nghĩa đã chín muồi, một số địa phương đã nổi dậy giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai. Đại hội nhiệt liệt tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương và 10 chính sách của Mặt trận Việt minh. Đại hội đã quyết định thành lập Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, tức Chính phủ Lâm thời, do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. ĐHQDTT thể hiện sự đoàn kết nhất trí của toàn thể dân tộc Việt Nam trong giờ phút quyết định vận mệnh của đất nước, thể hiện sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và Hồ Chí Minh trong việc xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc vì độc lập, tự do của Tổ quốc, trong việc thực hiện từng bước tư tưởng dân quyền ngay trong tiến trình tổ chức quần chúng đấu tranh giành chính quyền, đặt cơ sở pháp lí cách mạng đầu tiên cho một chế độ mới của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Ngay sau Đại hội, Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi đồng bào, các đoàn thể cứu quốc, cán bộ và chiến sĩ cả nước nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Thành công của ĐHQDTT đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Chính trị học